รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ประเภท นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


โดย นางนิภาวรรณ สามาลา ผู้อำนวยการศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

รับประกาศนียบัตร จาก นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๕

 

ฯพณฯ นางเข็มแพง พนเสนา รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ

พร้อมทั้ง นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศึกษาดูงานด้านสตรี เด็ก และเยาวชน ณ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๖


 

 

***** เป็นผู้นำศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com